راهکار 2: کنترل بیسیم رادیویی سطح دو مخزن با یک پمپ

راهکار 2: کنترل بیسیم رادیویی سطح دو مخزن با یک پمپ

همانطور که در شکل دیده می شود این راهکار برای پروژه هایی است که از یک پمپ به دو مخزن یا بیشتر آبرسانی انجام می گیرد.

در این نوع از پروزه ها کارکرد سیستم کنترل بدین صورت است که هرگاه مخزنی پر شود فرستنده فرمان پمپ خاموش را برای گیرنده ارسال کرده و شیر برقی قبل از مخزن را می بندد و هنگامی که هر دو فرستنده فرمان پمپ خاموش را ارسال کنند پمپ خاموش می شود. بنا به دبی مصرفی هرگاه یکی از مخازن خالی شود ابتدافرستنده شیر برقی را باز نموده و سپس فرمان پمپ روشن را برای گیرنده ارسال می کند و پمپ روشن می شود.

نکته 1: اگر از لحاظ مکانی یکی از مخازن در ارتفاع بیشتر قرار گرفته باشد شیر برقی برای این مخزن نیاز نمی باشد چون با بسته شدن شیربرقی مخزن با ارتفاع پایین تر  آب به مخزن بعدی منتقل می شود.

نکته 2: جهت حفاظت از پمپ، همیشه ابتدا شیر برقی باز شده و سپس فرمان پمپ روشن ارسال می گردد و بعد از ارسال فرمان پمپ خاموش، شیر برقی بسته می شود.

نکته 3: در صورتی که تعداد مخازن بیشتر باشد، تعداد فرستنده ها قابل افزایش است.