راهکار 3: کنترل چند پمپ که به یک مخزن می ریزند

راهکار 3: کنترل چند پمپ که به یک مخزن می ریزند

همانطور که در شکل دیده می شود این راهکار برای پروژه هایی است که پمپاژ آب به وسیله دو یا چند پمپ به یک مخزن انجام می گیرد.

در این نوع از پروزه ها کارکرد سیستم کنترل بدین صورت است که می توان در سطوح مختلف مخزن، پمپ های متفاوتی را وارد چرخه آبرسانی کرد. بطور مثال وقتی مصرف آب زیاد می شود و سطح آب به کمترین مقدار می رسد همه پمپ ها روشن شده و پمپاژ آب با حداکثر توان انجام شود و هنگامی که مخزن در حال پر شدن است پمپ ها یکی یکی خاموش شده و از مدار خارج شوند.

در این سیستم در محل مخزن یک فرستنده نصب شده و همه گیرنده ها را کنترل می کند.